Giới thiệu

 
TIỂU BAN VẬN ĐỘNG VÀ HUY ĐỘNG XÃ HỘI
 

Tiểu ban Vận động và huy động xã hội là 01 trong 08 Tiểu ban được thành lập căn cứ theo Quyết định số 84/QĐ-BCĐ về việc ban hành Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ TIỂU BAN 

1. Tổ chức vận động, phát huy sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động các nguồn lực xã hội của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước cho hoạt động phòng, chống dịch Covid-19.
 
2. Xây dựng kế hoạch, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ của Tiểu ban theo sự phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia.
 
3. Chủ động tham mưu, đề xuất với Ban Chỉ đạo Quốc gia, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia các biện pháp thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực được phân công.
 
4. Chủ động phối hợp với các Tiểu ban khác thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia; với các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương; cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các cơ quan, tổ chức có liên quan trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Tiểu ban và Ban Chỉ đạo Quốc gia.
 
5. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công của Tiểu ban.
 
6. Định kỳ 03 ngày/lần tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo Quốc gia, Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ của Tiểu ban.

II. THÀNH VIÊN TIỂU BAN 

1. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng Tiểu ban

2. Đồng chí Lê Tiến ChâuỦy viên Trung ương Đảng, PCT-TTK Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Trưởng Tiểu ban

3. Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Phó Trưởng Tiểu ban

4. Đồng chí Hà Thị NgaỦy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Phó Trưởng Tiểu ban

5. Đồng chí Nguyễn Anh TuấnỦy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Phó Trưởng Tiểu ban

6. Đồng chí Lương Quốc ĐoànỦy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Phó Trưởng Tiểu ban

7. Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiêp Trung ương, Phó Trưởng Tiểu ban

8. Đồng chí Chủ tịch Trung ương Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam, Phó Trưởng Tiểu ban

9. Đồng chí Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Phó Trưởng Tiểu ban

10. Đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thành viên

11. Đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành viên

12. Đồng chí Nguyễn Song Phi, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Thành viên

13. Đồng chí Phạm Quang Hiệu, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Thành viên

14. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Thành viên

15. Đồng chí Nguyễn Quang Vinh, Phó Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước, Giám đốc Ban quản lý quỹ vắc-xin phòng Covid-19, Thành viên